Rosyjka wersja Angielska wersja
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Publikacje

 

„Postępujące komplikowanie się świata. Rozwój cywilizacyjny oraz przemiany kulturowe implikują potrzebę pochylenia się nad statusem człowieka w ponowoczesnej rzeczywistości. Przeprowadzenia naukowej, multidyscyplinarnej analizy jego przygotowania do kreatywnego i odpowiedzialnego porządkowania społecznej i jednostkowej przestrzeni egzystencjalnej. Dokonania krytycznego namysłu nad współczesną wielokulturowością, postępującą globalizacją oraz uchwycenie ich znaczenia dla wielopłaszczyznowej dyfuzji kulturowych i ekonomicznych artefaktów. Tworzą one nowy wymiar rzeczywistości współczesnego człowieka, dla którego ponowoczesny świat, będący w „zasięgu ręki”, stał się zlepkiem niezrozumiałych zjawisk wywołujących egzystencjalny strach. Prowadzi to do atomizacji, rezygnacji z odpowiedzialnych działań. Implikuje pojawianie się stanu życiowej i epistemicznej hibernacji, który kreuje postawy bezrefleksyjnej konsumpcji. 

Miejscem naukowej refleksji nad wyartykułowanymi wyżej problemami jest powołany przy WSKPiSM w Warszawie e-kwartalnik o  nazwie Nowa Paideia. Redaktor naczelny i rada naukowa dołożą wszelkich starań, aby stał się on miejscem wymiany refleksji naukowej dotyczącej człowieka i jego wielopłaszczyznowej aktywności.

E-kwartalnik Nowa Paideia jest pismem recenzowanym, wielojęzycznym, o szerokim spektrum poruszanej problematyki.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

W imieniu zespołu redakcyjnego,
redaktor naczelny
Mirosław Murat”


np3Szanowni Państwo,
Udostępniamy Czytelnikom kolejny numer Nowej Paidei. Tym razem zawarta w e-kwartalniku problematyka pedagogiczna odnosi
się przede wszystkim do różnych aspektów związanych z szeroko rozumianym wychowawczym oddziaływaniem na uczniów i studentów. Autorzy prezentowanych artykułów podjęli takie zagadnienia, jak: współczesne technologie komunikacji, którymi można
się posłużyć w procesie wychowawczym; różnorodne zagrożenia wychowawcze; aktualne problemy kulturowe, wpływające na proces
wychowywania; czy wreszcie same kompetencje pedagogiczne nauczycieli.

Mimo tego, że zawartość e-kwartalnika została zdominowana przez tematy związane z kształceniem i wychowywaniem młodzieży, to znalazło się też miejsce na problematykę powiązaną z kondycją psychiczną ludzi w podeszłym wieku, czy na pewne filozoficzne uzasadnienia dla niektórych – także aktualnie panujących – nurtów pedagogicznych.

Zachęcamy Wszystkich do „naukowych podróży” poprzez zawarte w Nowej Paidei zagadnienia i liczymy na to, że każdy z Czytelników
znajdzie w tym numerze coś interesującego dla siebie.

W imieniu zespołu redakcyjnego,
redaktor numeru
dr Izabella Andrzejuk


np-5Szanowni Państwo,

Przedmiot zainteresowań pedagogiki – wychowanie – jest czynnością, polegającą na utrwalaniu przez człowieka jego więzi z prawdą i dobrem, z tym, co prawdziwe i dobre. Na wychowanie zatem składałyby się czynności powodujące nawiązywanie przez człowieka relacji z tym, co prawdziwe i dobre. Ujmując to jeszcze inaczej – można by określić to samo wychowywanie jako nabywanie sprawności przez człowieka, a pedagogikę – jako dyscyplinę, której przedmiotem byłyby metody uzyskiwania takich usprawnień (kierujących do prawdy i dobra). Celem, jaki stawia sobie pedagogika jest osiągnięcie przez wychowywanego człowieka pewnej przemiany myślenia – metanoi, która spowoduje, że inni ludzie będą przez niego postrzegani jako ważniejsi od rzeczy. Z tego też powodu pedagogika potrzebuje filozofii człowieka (dzięki której, wiemy, kim jest człowiek) oraz etyki (za sprawą której poznajemy zasady prawdziwego i dobrego postępowania). Tego może człowieka nauczyć tylko drugi człowiek, a nie instytucje, czy choćby najlepsze programy wychowawcze.

Wspomniane usprawnienia we wrażliwości na prawdę i dobro, polegają faktycznie na tym, że to konkretne władze duchowe człowieka (intelekt i wola) oraz władze zmysłowe mają zdobywać określone sprawności.

Mamy nadzieję, że zaprezentowane w tym numerze „Nowej Paidei” artykuły stanowią skromy wkład w problematykę metod powodowania owej metanoi w wychowywanym człowieku.

Redaktor numeru
dr Izabella Andrzejuk


Kliknij by otworzyć książkę


czlow_religia_wychowanie_coverczlow_religia_wychowanie_back

 


.
theoretical_foundations_of_nanothechnological_bio_cybernetics_1theoretical_foundations_of_nanothechnological_bio_cybernetics_1

 


.
drmurat