Rosyjka wersja Angielska wersja
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Studia licencjackie

Studia licencjackie (inaczej studia I stopnia) są to studia zawodowe, które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata w zakresie zgodnym z wybranym kierunkiem i specjalnością, np. licencjat filologii w zakresie filologii hiszpańskiej. Absolwent studiów I stopnia, po zdaniu egzaminu dyplomowego, zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe i otrzymuje dyplom ukończenia  wyższej uczelni.

Studia licencjackie trwają sześć semestrów (3 lata). Oferujemy studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.  Rok akademicki rozpoczyna się 1 października. Organizacja roku akademickiego oparta jest o dwa semestry: zimowy i letni. Każdy z nich kończy się sesją egzaminacyjną. Ukończenie tych studiów pozwala kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich).

Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów na innych partnerskich uczelniach krajowych lub zagranicznych.

Nasze uczelnia dostosowała programy studiów do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji, dzięki czemu bardziej efektywnie  przygotowujemy studenta do potrzeb rynku, zwiekszając możliwości zdobycia atrakcyjnego zatrudnienia.