Rosyjka wersja Angielska wersja
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Zasady przyjęć

 • warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości
 • Rekrutacja na studia rozpoczyna się 15 marca (dla studiów rozpoczynających się 1 października) i trwa do momentu wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia roku akademickiego
 • Kandydaci przyjmowani są na studia bez egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej.  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

       Na studia w WSKPiSM może zostać przyjęty kandydat, który złoży w uczelni:

 •  podanie o przyjęcie na studia
 • oryginał, odpis lub kopię (potwierdzoną notarialnie) świadectwa dojrzałości
 • kserokopie obu stron dowodu osobistego
 • 4 fotografie (37×50 cm.) podpisane na odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem
 • podpisaną umowę o kształcenie
 • dowód opłaty wpisowego

       Student innej uczelni, który zamierza przenieść się do WSKPiSM, składa w Dziekanacie następujące dokumenty:

 • podanie do Dziekana
 • oryginał lub poświadczony odpis indeksu
 • kartę przebiegu studiów z podaną liczbą godzin zajęć i punktów ECTS z poszczególnych przedmiotów
 • zgodę Dziekana macierzystej uczelni